Slovník pojmů

Anuita

Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejběžněji se jedná o pravidelnou splátku úvěru.

Amortizace

Amortizace nebo umořování je proces splácení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.

Akceptace smlouvy

Jedná se o právní pojem, kdy klient souhlasí s přijetím smluvní nabídky.

Bezhotovostní platba

Je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím jednorázového příkazu.

Online platba

Je platba která probíhá výhradně skrz internet, např. přes internetové bankovnictví nebo platební systém.

Bonita klienta

Je pojem, který označuje dlouhodobé hospodaření klienta a jeho solventnost.

Prodloužení splatnosti

Možnost dohody o pozdějším datu splátky, než které bylo původně sjednáno.

Exekuce

Úkon označující vykonávací řízení směřující k vymožení dlužné částky.

Insolvence

Neschopnost dlužníka splácet své dluhy, přestože by je splácet chtěl.

Konsolidace

Označuje sloučení více úvěrů do jednoho. Pro klienta se stává výhodou to, že má v tu chvíli dozor pouze nad jednou splátkou.

Jistina úvěru

Je název objemu financí, které si klient půjčí.

Nebankovní půjčka

Půjčka, která není poskytována bankovní institucí, tedy podle zákona o bankách. Vztahují se na ní však jiné regulace a zákony. Momentálně probíhá návrh novely zákona, který by měl zajistit dohled České národní banky i nad nebankovními půjčkami.

RPSN

Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Revolvingový úvěr

Je krátkodobý úvěr s možností obnovování.

Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako úvěr z kontokorentního účtu, na rozdíl od něho je ovšem účelový a nezávislý na konkrétním běžném účtu.

Rozhodčí doložka

Písemná dohoda stran ve smlouvě o úvěru, která rozhoduje o tom, že o majetkových sporech, které by vznikly při plnění této smlouvy mezi klientem a subjektem, rozhodne místo soudu jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud.

Scoring

Slouží k ohodnocení kreditního rizika bankovní nebo nebankovní instituce při žádosti klienta o úvěr.

Splátkový kalendář

Znamená splacení zůstatku úvěru v průběhu nového časového horizontu a v pravidelných platbách. Tato nová forma hrazení musí být schválena vaším věřitelem.

Verifikace

Jedná se o ověřování. V sektoru finančnictví například ověřování totožnosti klienta, platnosti dokladů nebo schopnost splácet závazky.

Věřitel

Osoba nebo firma nabízející nebo poskytující úvěr. Věřitel je oprávněný požadovat plnění od dlužníka.